>448983..449225
MDRVTVARMGGPVLINDVEFVSVESHLIPEMGPMTGDGISLVIFSADYVPHRNDQVVLDG
QSYIVTRHQSFNGKPQIWLE