>1785924..1786583
MDRIVSSSHDRTSLLSTHKVLRNTYFLLSLTLAFSAITATASTVLMLPSPGLILTLVGMY
GLMFLTYKMA