>complement(853745..854437)
MDNAKEALKELFGISEVQAVVIEKLYFKAKTPKDILGFKKYYDLTMLKKQFVGTSYEKLS
LVCAFAELDLNLRYKNIESFLEWLFISFSNRFIFQTKKGDFSYSFVLRYYDGNIVYDELG
KPVLKHVDCGDNLYFINANKELCDEQRKPLNVGEFYNKLVEYMFKNQDKIIFDNKIEISP
VTKTQIPSQTKINKDYEQNYLEYKKNQDKLYNANIDKFTSKLEQILKAKK