>1200256..1200681
MDMTPDEIVMCYRQAKHKGEQIKILADRNVCSIEDILKVLVEHGGYELARISRAIGSARK
ASTKKPYKKP