>4306717..4307295
MDLSLAEMERMPYSSIRDQLIQAFLNALALPHYRNLNCKFISHEEHRVRVHIHLPDDSLY
ERSFTTSKGRDKAMRKALKERDNIGKKAWGKFWDRVLSEPGFFERMPHSLEPKQINKVKV
NKNGSKVVFPYYAAIWADHSGKGCGKKTKLFSIKKMGALGAYNAAKRHLQEVHADYIPVI
KHMERFNVNELL