>2076202..2076405
MDKIELGAYVRTERFCTVTIDAIFSENDDAVKCGYTEPTHTKIDGWEIKGKSIDCYHMRF
AAIKKGE