>3899296..3900615
MDIVSLWDKTLQLIKGDLTSVSFNTFFKNIVPLKIHLNDLILLAPSDFNKDILENRYLHL
IEDAISQLSL