>3711347..3711904
MDINVGVSYWDSDCNEFYSNDQDFVLPEHHTFNEPPFSRTGFKRVLIDDKWHQVPTVKAY
AKDRGQLDYWTHELDIIPSTHTLKEPSEYESWNVELDDWEYNPELHRPDKEQQEIAWRDI
ELTNVINRIEQYEGDQSYPVELRTSPIKSEDEFMQLLQDRKLLSDYPETPDFPFGDRPTL
SGLAT