>2049988..2050578
MDHFKGKQFQVDVMIVAVGYYLRYHLSYREVQEILYDRGINVCHTTIYRWVQEYGKVLYQ
IWKKKNRQSFYSWKMDETYIKIKGTWHYLHRAINADGLTLDIWLRKKRDTQAAYAFLKRL
KKQFGEPKVLVTDKAPSIGSVVKNLQKTDSILKTEHRTVKYLNNLIEQDHRPIKRRSKFY
QSIRTASTTIMGMETI