>2042423..2042632
MDHFKGKQFQEDVMIVAVGYYLQYILSYREVQEILYDHGIDADGLTLDIWLRKKRDTQSA
YAFLKRLNK