>4229860..4230555
MDGSSTERNNKDMKMKWYELARSRMKELGITQEKLAEELGMTQGGIGHWLRGSRHPSLSD
IGVVFKYLGIDNISFNHDGTFSPVGEYSSAPVKKQYEYPVFSHVQAGMFSPELRTFTKGD
AERLVSTTKKASDSAFWLEVEGNSMTAPTGSKPSFPDGMLILVDPEQAVEPGDFCIARLG
GDEFTFKKLIRDSGQVFLQPLNPQYPMIPCNESCSVVGKVIASQWPEETFG