>425576..425893
MDDLVKMMEETGLPFAYDHFEEGEAAEPPFVCYLLPQSNHFSADGKVYLKITEVHIELYT
DCKDLSAEQKVEAVLDKQGIFYEKSEVWIESEKLYEVLYSFEMEV