>1812797..1812985
MDAKCCKCKEFWNISVKAQIPKSGYICPKCRAKDAKEKQKAKELRKGRVTSVLLKNRRRV
HA