>4671312..4671452
MCRMPEFRSEYFDDLPAYILNTETMLSSINRKNRNVNNYNRAIGGI