>223319..224686
MCGVLGIYSNKDVTKELYYSLYSMQHRGQESCGLALLDDGEIKYKKDMGLVGDVFKESEL
SKLKGNIGIG