>563738..563944
MAYTQKHLDAVEAAIGRGEKIVRYADRTVEYRSVDELIQARDLIRTSLTNAAGPRSRVVR
LYHGGKGL