>148901..149302
MATIGCLGDVAFTVSDSVIRTLSNFQWSGSARYATHQRHLGRGLLEFTGTDPDKISFDIT
LSAQLGVTPAKEIARIAKYVSSGKKLPLTIGSHVYGQYRWAILSYSVKAQTFDKYGNLYV
AVLSVSLQEYLRR