>532599..533450
MASYYYSRSLANVNKLADNTKAAARKLLDWSENNGIEVLIYETIRTKEQQAANVANGASQ
TMRSYHLVGQ