>2634850..2636022
MASYEKRGNTWRYRISLGKDAETGKYKYISNSGFKRKSDAKHHAEMVERQLRNGDYIAPS
TSTFKQVADD