>3097722..3102056
MANRIKGITVEIGGDTTKLSKALEGVNKNIKNTQTQLKDVQKLLKLDPSNTELLSQKHKL
LADAVTATKE