>2298182..2298466
MANLQLAVKGEYFDAMIRGEKTEEYRLCNDYWKKRLVNRKHDRLIITKGYPKRDDSSRRV
DVPYDGYEVKTITHPHFGDKPVKVYAIKVNIGTE