>2723..2941
MANLAYPMLYITRKEKGDTQKEVATKLGISPQRYQLKESGKAIFNLNECQILSEMYDMPI
DELFSSKIKANS