>4312747..4312995
MALVANIYWVCPECKTKNTAQVYREYHHEPSYESSSVPACCDLRWNPPCKTCGEFKLEDR
EDSESEELTAMPIVSVNEPSEG