>4841920..4842216
MAKEYAKKFYKSTAWKKCRDSYFKFRYGLCERCKGTGKIVHHKDYITPENINNPEITLSF
HNLELLCQDCHNREHHEKNSPVVEGVMFDENGDLIQKE