>2266435..2267308
MAKEVKNWHAYEAIKELHEEKLYPVQPMCKILNVSRSAYNRWVKHPYSPRRMANNELAKT
VRAIHDEHPDMGYRRIKDELKRTYDQNVNDKRVLRICREEKIQSSIKHPANSITKRGRHP
YYVAENILNRDFSATAPNTKWVTDITEFKYYIGLEVHKVYLSAILDLYDRRIVAYVISER
NDLPLVLDTFDKARSAEPDAQPIFHSDRGFQYTNKKMYERISDAQMIQSMSRVGKCIDNG
PMEGFWGILKRENYYGRKFTKKQNLTDMITDFIDYYNNGRYQRKLHVLTPM