>2064674..2064976
MAGPSVRVNEWFSAYAMAGVSYSRVSTFSGDYLRVTDNKGKTHDVLTGSDDGRHSNTSLA
WGAGVQFNPT