>2238221..2239252
MAEWGINITQGALVDLINQASSWAKAVVIDGVTYYWMSFGKVCEELPAVFSKEDTVYRQY
KVLKEKGIIEHFKMDGKDYVRLTEKGCEWNKFESIRESEKNPRVGKKSEQGRKKIRESSE
KNPTDNNTNYKNNNDKDLPLNPPVGETQGEQKLVLGYLNDRLADLSKMINQPLPKFRPVE
NVIKSIKARIAESSVTDCQLVIDYLVAKWGRDGKMREYLAPKTIFRASNFADYLPKATAW
SESGKPVCVNGKWVSEAEANRKAQIEDMPSVDEVRGVYQRYLSTPTLFNRTDFSDLRKKF
VYYCVIKTKNAHPTEHNINSVIAGNIKAVAEQIHDLPIPTLGA