>151802..152194
MAEKNSIITKARRIALAKLTAGVIDTIPPVSFIALGDGGVNESGEPIAPDVEQEALTHEV
CRYAVQKPVAFPVETTARFVIVIPEDEQAKTKFSEMGLVDTEGNFVAIKTMYVKQKDDDV
EFSFTFDMEF