>4431303..4431644
MAEIKTLHLVPREGMQVSEKPSVVRVRFGDGYEQRRPTGLNPQLKTFQAVFRVTDESTRR
WLDEFLSWHGGYRAFLWRPPKHNRTVRVVCREWSVTDNARYSDFSCTIEQVVN