>2753216..2753557
MAEIKTLHLVPREGMQVSEKPSVVRVRFGDGYEQRRPTGLNPQLKTFQAVFRVTDESTRR
WLDEFLSWHGGYRAFLWRPPKHNRTVRGVCREWSVTDNARYSDFSCTIEQVVN