>1317441..1317590
LYYAMHELHYSPSQLLELYEAPKHFKALLFGLIGYKLDLLEKESRRGGN