>2209239..2209709
LTEKIKLARYRSTSYFVGYTGDGGHKQYTWSGSKNGKADIKEVPKEVVEWLTMNSVCFDK
GELVIVEDNE