>4270329..4271138
LSDDDWQRLAKVKDLTPGEMTAESYDDNYLDDEDADWTATGQGQKSAGDTSFTLAWKPGE
EGQKGLIGWF