>1152182..1152295
LNDYHNALSVFGLIICYCFMLRFYCVVFYAFVVFLSI