>117584..117757
LAPASNAIHGHINDFLVRTGLRSGVSELQLPCFTAVRAEIALMSGGAFAVTHHPVSS