>1313310..1313522
LALVKLAQYFALVNSDESASSSYQYEKMGDYSYTVSGEGRIQRPEVYHLLEEFIKPGYVP
ESSRLKVRSL